artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 18 grudnia 2019 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 27 listopada 2019 r.

Załączniki:
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr 183/2 położoną w miejscowości Musuły554 KB
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Redlanka (obszar XXb)MB
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe (obszar IV)MB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piotrkowice179 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola182 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola238 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola217 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec206 KB
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020?286 KB
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych214 KB
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny103 KB
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości111 KB
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy148 KB
projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec, gm. Żabia Wola133 KB
projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec, gm. Żabia Wola210 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 października 2019 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2019454 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola357 KB
Projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola406 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy264 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy270 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości217 KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania139 KB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola na lata 2019 - 2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabia Wola316 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola288 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Redlanka gm. Żabia Wola138 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi194 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków339 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 12 września 2019 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 7 sierpnia 2019 r.