Obsługa strony podmiotowej BIP - instrukcja

Informacje podstawowe:

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:

  1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
  2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  4. Menu przedmiotowe,
  5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
  6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
  7. Moduł wyszukujący.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t.)

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – „rozporządzenie”, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez „Podmiot” zobowiązany do tego ustawą.

„Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w górnej części (nagłówku) niniejszej strony.

„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

W lewej części ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

W prawej górnej części strony BIP znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie lub wyrażenia poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – https://www.gov.pl/bip

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Wyjaśnienia dotyczące niektórych odsyłaczy występujących na stronie BIP:

„bip.gov.pl” – pozwala na otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

„Serwis WWW” – link zamieszczony w dolnej części (w stopce) strony BIP – pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu (wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot własnego serwisu WWW).

„Zaloguj do BIP” – link otwierający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP, umożliwiającego dokonywanie przez „Redaktora Biuletynu” niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Obsługa modułu administracyjnego prowadzona jest w oknie przeglądarki internetowej w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem protokołów szyfrujących – SSL.