Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Najbliższa sesja - rok 2023

Sesja Rady Gminy Żabia Wola w dniu 9 lutego 2023 r.

Żabia Wola, dnia 08.02.2023 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW (W TYM SOŁTYSÓW) W SESJI: W sali obrad będą obecni tylko: Przewodniczący Rady oraz dwoje pracowników obsługi. Wszyscy radni oraz pozostali uczestnicy będą obradować zdalnie przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego. Sesja będzie transmitowana na żywo: https://transmisjaobrad.info/ Mieszkańcy oraz sołtysi będą mogli słuchać...

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 17:38

2. 2023

Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 9 lutego 2023 r.

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 17:37

3. 2023

FP.210.1.2023 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10:00 Formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenia Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-02-07 15:58

4. 2022

FP.210.12.2022 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola. Termin składania dokumentów: do dnia 23 stycznia 2023 r., do godziny 12:00. Formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenia Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się...

Utworzony: 2022-12-29 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 15:43

5. 2022

FP.210.11.2022 - ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Termin składania dokumentów: do 20 stycznia 2023 r. do godziny 15:00. Formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenia Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ZARZĄDZENIE Nr 132/2022 Wójta Gmi...

Utworzony: 2022-12-29 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 15:42

6. 2023

ZS.271.1.7.2023 Zapytanie cenowe

Modernizacja garażu dla wozu bojowego przy istniejącym budynku OSP Skuły w Bartoszówce w zakresie elewacji. Oferty należy składać do 01.02.2023 r. do godz. 9.00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat. parter budynku." Otwarcie ofert nastąpi 01.02. 2023 r. o godz. 10.00.

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 15:39

7. 2023

ZS.271.1.8.2023 Zapytanie cenowe

Modernizacja pomieszczeń w budynku socjalnym przy ul. Parkowej w Osowcu – (Korytarz). Oferty należy składać do 01.02.2023 r. do godz. 9.00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat. parter budynku." Otwarcie ofert nastąpi 01.02. 2023 r. o godz. 10.00.

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 14:48

8. Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 14:03

9. 2023

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 15:47

10. 2023

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 15:45

11. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2023

Sprawozdanie z LXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 25 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie z LXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 25 stycznia 2023 r. LXI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 25 stycznia 2023 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola - Pani Anna Filipowicz. Rada przyjęła następujący porząde...

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 15:19

12. 2023

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 25 grudnia 2023 r.

LXI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 25 grudnia 2023 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada przyjęła następujący porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; 3a) Informacja dotycząca Krajowego Planu Strategicznego (KPS) w obszarze ...

Utworzony: 2023-01-31 | Zmodyfikowany: 2023-01-31 15:19

13. 2023

OA.271.2.6.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10.00. Sposób składania ofert: platforma e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Otwarcie ofert nastąpi 07.02.2023 r. o godz. 11.00. Jeżeli wystąpi awaria systemu teleinformatycznego używanego w celu otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w zdaniu poprzednim, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii....

Utworzony: 2023-01-30 | Zmodyfikowany: 2023-01-30 22:13

14. 2023

ZG.271.2.4.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10.00. Sposób składania ofert: platforma e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00 LINK DO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b433edb0-9e69-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Utworzony: 2023-01-30 | Zmodyfikowany: 2023-01-30 12:31

15. Kadencja 2018-2023

Rejestr zapytań i interpelacji Radnych Gminy Żabia Wola - 2023 rok

Numer: 1/2023 Data wpływu: 2023-01-05 Data przekazania: 2023-01-13 Data udzielenia odpowiedzi: 2023-01-27 Przedmiot interpelacji: dot. wynajęcia i wyposażenia pomieszczenia dla potrzeb KGW Żabia Wola Interpelacja: czytaj treść Autor: Radna Pani Magdalena Radomińska Odpowiedź: czytaj treść Numer: 2/2023 Data wpływu: 2023-01-16 Data przekazania: Data udzielenia odpowiedzi: Przedmiot interpelacji: dot. zamówienia publicznego w zakresie zapewnienia usług rehabilitacyjnych dla Mieszkańców Interpel...

Utworzony: 2023-01-24 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 15:28

16. Plany postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r.

Utworzony: 2023-01-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 15:04

17. 2022

ZS.271.2.49.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola". Oferty należy składać do 03.01.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniportalu.

Utworzony: 2022-12-21 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 14:36

18. 2023

ZS.271.1.6.2023 Zapytanie cenowe

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027. Oferty należy składać do 31.01.2023 r. do godz. 09.00 elektronicznie na e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola – Sekretariat - parter budynku." Otwarcie ofert nastąpi 31.01.2023 r. o godz. 10.00.

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 12:04

19. 2023

ZS.271.1.2.2023 Zapytanie cenowe

Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Żabia Wola, w podziale na trzy zadania: A. „Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach na terenie gminy Żabia Wola” B. „Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich w z dofinansowaniem 100%” i 50 % C. „Czipowanie psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Żabia Wola oraz rejestracji każdego mikroczipa w międzynarodowej bazie SAFE-ANIMAL ( www.sa...

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 08:21