Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

RI.271.2.1.2021. Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 615,05. Oferty należy składać do dnia 05.02.2021 do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 09:52

2. Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola

Zarządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarz...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 12:11

3. 2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Żabia Wola zarządza, co następuje: § 1. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ustala się, że do czasu wdrożenia nowych regulacji wewnętrznych dot. ...

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 11:16

4. 2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2021 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Żabia Wola Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Ża...

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 11:16

5. Najbliższa sesja - rok 2021

Sesja Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 stycznia 2021 r.

Żabia Wola, dnia 20.01.2021 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. W sali obrad będą obecni tylko: przewodniczący rady, oraz dwoje pracowników obsługi. Wszyscy radni, oraz pozostali uczestnicy będą obradować zdalnie przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW (W TYM SOŁTYSÓW) W SESJI: Sesja będzie transmitowana na żywo, tak jak dotychczas: http://stream.e-polte...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 22:11

6. 2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 07 stycznia 2021 r. WA.ZUZ.5.4...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 15:53

7. 2020

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 14 maja 2020 r. (wznowienie ob...

XXIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 14 maja 2020 r. (wznowienie obrad w dniu 27 maja 2020 r.) - posiedzenie zdalne. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia; 2. Stwierdzenie prawomocności obrad; 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żab...

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:24

8. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XXIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 14 maja 2020 r...

Sprawozdanie z XXXIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 14 maja 2020 r. (wznowienie obrad w dniu 17 maja 2020 r.) XXIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 14 maja 2020 r. (wznowienie obrad w dniu 17 maja 2020 r.) w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola - Pani Anna Filipowicz. Ra...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 12:00

9. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XXVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 28 październi...

Sprawozdanie z XXVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 października 2020 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 28 października 2020 r. - posiedzenie zdalne. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu uczestniczyli także: 1. Zastępca Wójta Gminy - Bohdan Nowosielski; 2. Skarbnik Gminy - Anna Sroka; 3. Goście. Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Pr...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 11:43

10. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XXXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z XXXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 16 grudnia 2020 r. XXXI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 16 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola - Pani Anna Filipowicz. Rada przyjęła następujący porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawom...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 11:32

11. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 30 grudnia 202...

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 30 grudnia 2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady otworzyła i do końca im przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola - Pani Anna Filipowicz. Rada przyjęła następujący porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Podjęcie uchwały ...

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 11:20

12. 2021

Centralny Rejestr Umów i Zleceń

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 09:43

13. 2020

Centralny Rejestr Umów i Zleceń

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 15:21

14. 2020

ZARZĄDZENIE nr 136/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 grudnia 2020 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 15:16

15. 2020

RG.271.5.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 08.01.2021 do godziny 12.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.

Utworzony: 2020-12-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 15:11

16. 2020

ZARZĄDZENIE NR 123/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 123/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2021 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. za...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 11:27

17. 2020

ZARZĄDZENIE NR 131/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 117/XXXII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Uchwały Nr 117/XXXII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu g...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 11:20

18. 2020

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 127/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Zarządzenia Nr 127/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmi...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 11:15

19. 2020

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 105/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Uchwały Nr 105/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gmi...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 11:07

20. 2020

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 kwietnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie: procedur kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Żabia Wola na rok 2020 Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Żabia Wola na rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzen...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 10:55