główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1 września 2020 r.

  Żabia Wola, dn. 01.09.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa - 2), projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły oraz projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej kolejno Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., kolejno Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., kolejno Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r, kolejno Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., kolejno Uchwałą Nr 37/XXVII/2017 z dnia 13 czerwca 2017r., kolejno Uchwałą Nr 9/XXXIII/2018  z dnia 27 marca 2018r., kolejno Uchwałą Nr 7/V/2019  z dnia 24 stycznia 2019r. oraz Uchwały Nr  22/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r i Uchwały Nr  89/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa-2) wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko,

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko

oraz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko

w dniach od 9 września  2020 roku do 30 września 2020 roku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli w godzinach pracy Urzędu, w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net/. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli (sala konferencyjna) w dniu 21 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie:
1500 – dla projektu mpzp obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa - 2),

1600 – dla projektu mpzp obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 położone w miejscowości Musuły,

1630 – dla projektu mpzp obejmującego działkę nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły.

UWAGA! Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do Sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w następujących formach:

 • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli,
  ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
 • ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 roku.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) zainteresowani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 roku mogą wnosić uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli,
  ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
 • ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

/-/ Piotr Rybka

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Żabia Wola reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia Wola urzad@zabiawola.pl, tel: +48 46 858 27 00)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zabiawola.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy(26 lat) na Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiedniej zgody, do momentu jej cofnięcia.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3;
  2. Państwa dane zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak pracownia urbanistyczno-projektowa, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.