Mapa serwisu BIP

Statut

Zarządzenia Wójta

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2005

Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.

- - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009

UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2008

Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.

Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.

Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)

Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)

Projekty uchwał

Uchwały

2018

2017

2016

grudzień

listopad

październik

wrzesień

czerwiec

kwiecień

marzec

styczeń

2015

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

2014 /kadencja 2014-2018/

grudzień

2014

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

kwiecień

marzec

styczeń

2013

grudzień

listopad

październik

wrzesień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

styczeń

2012

grudzień

listopad

październik

wrzesień

lipiec

czerwiec

kwiecień

luty

2011

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

styczeń

2010 /kadencja 2010-2014/

grudzień

2010

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

2009

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

2008

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

styczeń

2007

grudzień

listopad

październik

wrzesień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

2006 /kadencja 2006-2010/

grudzień

listopad

2006

październik

wrzesień /28.09.2006/

wrzesień /06.09.2006/

czerwiec

kwiecień

luty

styczeń

2005

grudzień

listopad

wrzesień

sierpień

czerwiec

kwiecień

marzec

luty

2004

styczeń

luty

marzec

kwiecień

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

listopad

grudzień

2003

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2006

Rok 2005

Gospodarka komunalna

Procedury, e-Urząd

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna

* Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola.

* Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

* Podział nieruchomości

* Rozgraniczenie nieruchomości

* Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

* Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

* Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/

Ochrona środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie zgonu

Uznanie ojcostwa

Zmiana imienia lub nazwiska

Zawarcie i rejestracja małżeństwa

Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Ewidencja ludności, Wybory

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Rejestr Wyborców

Dowody osobiste

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt

Podatki i opłaty lokalne

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Oświata

Stypendia socjalne

Wodociągi/ Kanalizacja

Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociągowej

Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego

Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

KARTY DUŻEJ RODZINY

Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Zgromadzenia

INWESTYCJE

Zrealizowane inwestycje

Planowane inwestycje

Oferty inwestycyjne

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Informacje ogólne

Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych

Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych

WYBORY

Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH

PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

KOMITETY WYBORCZE

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

VADEMECUM WYBORCY

KANDYDACI

WYNIKI WYBORÓW (I tura)

II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

WYNIKI WYBORÓW (II tura)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)

KOMUNIKATY

VADEMECUM WYBORCY

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

WYNIKI WYBORÓW

REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY

OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM

VADEMECUM WYBORCY

WYNIKI REFERENDUM

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)

Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO

WYNIKI WYBORÓW

Wybory sołeckie (2015-2019)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY

VADEMECUM WYBORCY

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYNIKI WYBORÓW

Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)

PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA

PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH

PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY

VADEMECUM WYBORCY

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

KANDYDACI

WIZUALIZACJA WYBORÓW

WYNIKI WYBORÓW

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

KOMUNIKATY

VADEMECUM WYBORCY

***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

WYNIKI WYBORÓW

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMUNIKATY

VADEMECUM WYBORCY

---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

WYNIKI WYBORÓW

Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)

Wybory sołeckie (2011-2015)

Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)

------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Komitety Wyborcze

--- VADEMECUM WYBORCY ---

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli

Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta

Kandydaci

Geografia wyborcza

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)

--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---

--- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów

--- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.

--- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców

--- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Wykaz obwodów głosowania

Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)

--- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---

Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców

Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania

Wykaz obwodów głosowania

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych

Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych

Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/

Wybory sołeckie /2007 r./

Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./

Wybory samorządowe 2006

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)

Jednostki organizacyjne

Dom Kultury w Żabiej Woli

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Ogłoszenia, Przetargi, Oferty

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych

Szkoła Podstawowa w Józefinie

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie

Kontakt

Kierownictwo

Regulaminy

Statut

Uchwały Rady Pedagogicznej

Plany, Programy

Zarządzenia dyrekcji

Ogłoszenia

Przetargi, oferty

Informacje nieudostepnione

Kontakt

Kierownictwo

Regulaminy

Statut

Plany, Programy

Zarządzenia dyrekcji

Ogłoszenia

Przetargi, oferty

Informacje nieudostepnione

Kontakt

Kierownictwo

Regulaminy

Statut

Plany, Programy

Zarządzenia dyrekcji

Ogłoszenia

Przetargi, oferty

Informacje nieudostepnione

Kontakt

Kierownictwo

Regulaminy

Statut

Plany, Programy

Zarządzenia dyrekcji

Ogłoszenia

Przetargi, oferty

Informacje nieudostepnione

Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectw

Rejestry i ewidencje

Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2010-2014/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2006-2010/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2006

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2006-2010/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2002-2006/

Wójt

Radni

Oświadczenia majątkowe za rok 2005

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2004

Wójt

Sekretarz

Skarbnik

Radni

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Pozostałe oświadczenia majątkowe

Rok 2003 - Wójt Gminy Żabia Wola

Rok 2003 - Sekretarz Gminy

Rok 2003 - Skarbnik Gminy

Rok 2003 - Radni Gminy Żabia Wola

Auguścik Andrzej

Badowski Witold

Badowska Regina

Bieganowski Mirosław

Filarczyk Roman

Folwarski Stanisław

Gajewska Grażyna

Karp Roch

Leśniak Waldemar

Perzyna Krzysztof

Redestowicz Wanda

Sadowska Barbara

Wister Ryszard

Witczak Marek

Wolicka Anna

Rok 2003 - Kierownicy jednostek organizacyjnych

Rok 2003 - Pozostałe oświadczenia majątkowe

Informacja publiczna

Pomoc prawna

Redakcja Biuletynu