Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Mienie gminy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻ...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 13:38

2. Procedury, e-Urząd

e-Urząd

Przykładowe e-usługi dostępne na platformie ePUAP lub w serwisie obywatel.gov.pl przy zastosowaniu profilu zaufanego (eGo): - Pismo ogólne do podmiotu publicznego * - Ewidencja ludności (meldunki) - Dowody osobiste (wnioski o dowód, wnioski o unieważnienie dowodu) - Urząd Stanu Cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego) - Dopisanie do spisu wyborców - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - Skreślenie z rejestru wyborców - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 13:27

3. Procedury, e-Urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Co to jest ePUAP Adres: https://epuap.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Profil zaufany (eGo) Adres: https://pz.gov.pl To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy on jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowy...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 12:58

4.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Co to jest ePUAP Adres: https://epuap.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Profil zaufany (eGo) Adres: https://pz.gov.pl To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy on jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowy...

Utworzony: 2010-10-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 12:49

5.

e-Urząd

Przykładowe e-usługi dostępne na platformie ePUAP lub w serwisie obywatel.gov.pl przy zastosowaniu profilu zaufanego (eGo): - Pismo ogólne do podmiotu publicznego * - Ewidencja ludności (meldunki) - Dowody osobiste (wnioski o dowód, wnioski o unieważnienie dowodu) - Urząd Stanu Cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego) - Dopisanie do spisu wyborców - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - Skreślenie z rejestru wyborców - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 12:45

6. Procedury, e-Urząd

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (wykaz)

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Podział nieruchomości Rozgraniczenie nieruchomości Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola Opłata planistycz...

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 12:26

7. 2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 ...

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 12:54

8. 2018

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.1.304.2017.JF

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 16:35

9. 2018

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.1.305.2017.JF

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 16:33

10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia ...

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Utworzony: 2013-11-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 13:13

11. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień public...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 15:44

12. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspekto...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 15:14

13. 2018

RI.271.1.2.2018 Modernizacja -remont nawierzchni ulicy Zagrodowej w miejscowości Bie...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 14:52

14. 2017

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 18 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola. Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016, poz.1666 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.902 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzą...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 21:27

15. 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspekto...

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 20:52

16. 2018

RI.271.1.1.2018 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żab...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 16:45

17. 2018

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30 stycznia 2018 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wolaodbyła się wdniu30 stycznia 2018 r.wDomu Kultury wŻabiej Woli. Wobradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę dopodejmowaniaprawomocnychuchwał. Radaprzyjęłanastępującyporządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Powołanie komisji uchwał i wniosków; Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę nieruchomości położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola; Pod...

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 14:20

18. 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Budowa sieci kanalizacyjnej na teren...

Utworzony: 2018-01-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 14:18

19. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2018

Sprawozdanie z XXXII Sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie zXXXII Sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej wdniu 30 stycznia 2018 r. Sesja Rady Gminy Żabia Wolaodbyła się wdniu30 stycznia 2018 r.wDomu Kultury wŻabiej Woli. Wobradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radędopodejmowaniaprawomocnychuchwał. Wposiedzeniuuczestniczylitakże: Wójt Gminy–HalinaWawruch; Sekretarz Gminy –ZofiaOwczarek; Skarbnik Gminy–MarlenaGórniewska; Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wŻabiej Woli&n...

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 14:10

20. 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 5 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Skuły (w rejonie ulic: Północnej, Kukułki, Lazurowej, Mszczonowskiej) Na podstawie art. 17 pkt 12 w związku z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) po rozpa...

Utworzony: 2018-02-01 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 14:48