Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Wykonanie pięcioletnich przeglądów dróg, założenie pełnej ewidencji dróg gminnych or...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 14:58

2. 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29.10.2018 r.

Żabia Wola, dn. 29.10.2018r. O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe (obszar IV) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 13:49

3. 2018

RI.271.1.35.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego, ul. Bajkowej w miej...

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 11:28

4. 2018

Zapytanie cenowe IB.271.1.2018 Zakup, dostawa, instalacja fabrycznie nowego serwera ...

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 15:43

5. 2018

Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności elektrycz...

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 14:45

6. 2018

RI.271.1.30.2018 Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wol...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 14:34

7. 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.11.2018 r.

ZPG.6724.4.71.2018 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ w związku z art. 97a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ z a w i a d a m i a m, że w dniu 7 listopada 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola ...

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 17:18

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnia 3października 2008 roku oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowiska (tekst jednolity –Dz. U. z2018r. poz. 2081) Rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 9listopada 2010r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2016 r. poz. 71) Ustawa zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity –Dz.U. 2018 p...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:08

9. 2018

Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności drogowej ...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:05

10. 2018

RI.271.1.34.2018 Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wol...

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:00

11. 2018

RI.271.1.32.2018 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żab...

Utworzony: 2018-09-27 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 14:58

12. * Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości/ ze wskazaniem geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności technicznych na gruncie/ 2. Załączniki: - dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości - wykaz właścicieli sąsiadujących działek /wypisy z rejestru gruntów/ II. OPŁATY Nie pobierasię. III. TERMIN ODPOWIEDZI W za...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 14:39

13. * Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA: Dział III Rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r.,Nr 268 poz. 2663). I. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek o podział nieruchomości. 2. Załączniki: Dla uzyskania pozytywnej opinii o zgodności z planem miejscowym /postanowienie/ - dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieru...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 14:21

14. 2018

RI.271.1.31.2018 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece we Władysławowie I ETAP ...

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 16:20

15. WYNIKI WYBORÓW (II tura)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

Wynikigłosowania

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 01:54

16. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania czytaj treść Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania czytaj treść POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj treść Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warsz...

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-04 18:29

17. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1382 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. Nr poz.1628 ze zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia. Do wglądu: - dowód osobisty - aktualny tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczeń „o braku zameldowania” oraz „o ilości osób zameldowanych w lokalu”) II. OPŁATY 17,00 zł Opłatę można uiścić w formie g...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-11-04 12:42

18. 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02.11.2018 r.

Żabia Wola, dnia 02.11.2018 r. Wójt Gminy Żabia Wola O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 178 położone w miejscowości Zalesie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola Na podst...

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-03 17:29

19. 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02.11.2018 r.

Żabia Wola, dnia 02.11.2018 r. Wójt Gminy Żabia Wola O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żelechów z wyłączeniem Obszaru 1D-2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 200...

Utworzony: 2018-11-03 | Zmodyfikowany: 2018-11-03 17:25

20. GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Informacja

Skład GminnejKomisjiWyborczejw Żabiej Woli: Ewa Maria Grzywna - Przewodniczący; Magdalena Kowalik - Zastępca Przewodniczącego; Przemysław Borowy- Członek; Ewa Małgorzata Karp - Członek; Alicja Kosmala - Członek; Kamil Lipiński - Członek; Katarzyna Marszałek - Członek; Iwona Opaczyńska - Członek; Marcjanna Tober - Członek. Siedziba Komisji: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (sala ślubów) tel.: 46 858 27 44 fax: 46 858 27 00 nr wewn. 12 Harmonogram dyżurów: Komisja pełni d...

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-11-03 08:10