Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie PZ-II.7322.2.30.2017.M...

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:45

2. Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów i...

Żabia Wola 16.10.2017 r. Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansóworaz Komisji Spraw Socjalnych i Kultury w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Informacja o stanie Oświaty w Gminie Żabia Wola; Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychc...

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 12:43

3. 2017

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ulicy Chełmońskiego w miejscowości Że...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 11:34

4. 2017

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (DLI.3.6621.50.2017.ML.13)

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:40

5. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 października 2017 r.

Żabia Wola, dn. 03.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa) w rejonie ulic: Grodziskiej, Radońskiej, Rusałki, Folwarcznej, Komunalnej, Alei Dębowej, Wrzosowej, Zdrojowej, Modrzewiowej, Jaśminowej, Jutrzenki, Granicznej, Pięknej, Miłej, Akacjowej, Zielonej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z d...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:00

6. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 października 2017 r.

Żabia Wola, dn. 03.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIId) tj. działki 135/21, 135/22, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/15, fr. dz. 137 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:01

7. 2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.4260.34....

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 13:57

8. 2017

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA ULICY ŚRODKOWEJ OD KM 0+098,65 DO KM 0+132,40 W MI...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 10:23

9. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do U...

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338, 23.12.2003 ze zm.i ze sprost.) – dla wyroków orzekających rozwód wydanych w państwach UE.(art. 37 i 39). I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego Załączniki: oryginał or...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 09:23

10. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z...

Podstawa prawna: art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z2014 r.poz.101 z późniejszymi zmianami) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.). I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany n...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 09:15

11. 2017

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów na gaz dla mieszkańców w ramach zadania &...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 16:02

12. 2017

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wyp...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 14:42

13. 2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.4260.207...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 13:40

14. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2017 r.

Żabia Wola, dn. 27.09.2017 r. O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Skuły (obszar XXIII) w rejonie ulic: Borowej, Skulskiej, Jaworowej, Mszczonowskiej, Ekologicznej, Antypodów, Motylkowej, Leśnej, Dębowej, Krótkiej, Okrężnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 13:32

15. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola za rok...

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 11:40

16. Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego

Akty prawne dotyczące dowodów osobistych Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w: ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych(Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 16:53

17. 2017

22 Remont nawierzchni ulicy Zagrodowej w miejscowości Bieniewiec i Nowa Bukówka, Gmi...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 16:37

18. 2017

20 Remont nawierzchni ulicy Zagrodowej w miejscowości Bieniewiec i Nowa Bukówka, Gmi...

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 15:31

19. 2017

21 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 - 2018 - Pr...

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 13:26

20. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 października 2017 r.

Żabia Wola, dn.03.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr 52/XXVIII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fr...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 10:42