główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kandydaci

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 3 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 3 kwietnia 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radny...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 17:33

2. 2020

Zawiadomienie z dnia 25 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 20:42

3. 2020

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabiej Woli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 41 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2277). § 1 1. Odwołuję Panią Karolinę Ryjak z Gminnej Ko...

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 18:39

4. Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, Komisarz Wyborczy w Warszawie II; Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przyp...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 10:10

5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:57

6. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sp...

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 10:36

7. 2020

RI.271.5.1.2020. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2020. Oferty należy składać do dnia 4.03.2020 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 14:53

8. Gminna Komisja Wyborcza

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 27 marca 2020 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 27 marca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 14:49

9. 2020

RI.271.6.2020. Zapytanie cenowe

Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - ETAP II" Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 10:00 lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl.

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 16:32

10. 2020

K.210.6.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Rozwoju i Gospodarki. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.03.2020 r. do godz. 10:00. Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 12:34

11. 2020

Zapytanie cenowe. RI.271.1.8.2020

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola w 2020r. Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 r. do godziny 12:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 15:46

12. Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 23 marca 2020 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Żabia Wola obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgło...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:14

13. Obwodowe Komisje Wyborcze

INFORMACJA

Obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, Komisarz Wyborczy w Warszawie II; Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przyp...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 11:16

14. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XX Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 9 marca 2020 r.

Sprawozdanie z XX Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 9 marca 2020 r. XX Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy - Piotr Rybka; Zastępca Wójta - Bohdan Nowosielski; Sekretarz Gminy - Dariusz Dąbrowski; Radca prawny Urzędu Gminy &nda...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 22:33

15. 2020

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 9 marca 2020 r.

XX Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada przyjęła następujący porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli za 2019 rok; Po...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 21:54

16. 2020

Zarządzenie Nr 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 18:18

17. 2020

RI.271.4.1.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 520121-N-2020 na zakup energii elektrycznej dla Gminy Żabia Wola oraz jednostek organizacyjnych. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w terminie: do 13.03.2020 r., do godz. 11.00.

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 17:11

18. 2019

POGK.271.1.1.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Żabia Wola Oferty należy składać do dnia 18.12.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 17:09

19. 2020

Zapytanie cenowe. RI.271.1.7.2020

Dostawa znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem na drogi na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 09.03.2020 r. do godziny 11:00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl.

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 17:04

20. 2020

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95) zarządza się, co następuje. § 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żabia Wola stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Żabia Wola stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizac...

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 17:00