główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019 rok

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 14:04

2. Sprawozdania

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozar...

Utworzony: 2016-01-11 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 06:51

3. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 czerwca 2020 r.

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 21:28

4. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 38 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania raportu o stanie gminy Żabia Wola. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 zarządzenia nr 19/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się zespół ro...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 14:59

5. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 38.1 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38.1/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Żabia Wola. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506) oraz pkt.V,ust.1 Uchwały Nr 16/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r., w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowan...

Utworzony: 2019-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 14:56

6. Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zmianami) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. zm.) Wymagane dokumenty Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście, przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przez in...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 11:09

7. Vademecum wyborcy

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wydział/Jednostka prowadząca: Ewidencja Ludności Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 Wymagane dokumenty: Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz...

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 10:29

8. Vademecum wyborcy

Pełnomocnictwo do głosowania

Wymagane dokumenty Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Żabia Wola. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład ...

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 10:27

9. Vademecum wyborcy

Dopisanie do spisu wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Wyborca na pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 7 lipca 2020 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze tego samego okręgu wyborczego. UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spis...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 10:25

10. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żabia Wola za rok 2019 Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 46w ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 09:09

11. Raporty o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 01:39

12. Wyniki wyborów

Wyniki wyborów - I tura

Na terenie Gminy Żabia Wola frekwencja wyniosła 71,40 %. W głosowaniu wzięło udział 5136 wyborców z 7193 uprawnionych. Wyniki poszczególnych kandydatów: Duda Andrzej 2045 Trzaskowski Rafał 1693 Hołownia Szymon 799 Bosak Krzysztof 320 Kosiniak-Kamysz Władysław 123 Biedroń Robert 101 Żółtek Stanisław 13 Jakubiak Marek 12 Piotrowski Mirosław 7 Tanajno Paweł 6 Witkowski Waldemar 5 Szczegółowe dane dostępne są na stronie: Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Wyniki ...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 18:47

13. Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyboró...

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-27 21:17

14. Obwieszczenia wyborcze

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika czytaj treść

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 13:40

15. 2020

FP.210.7.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2020 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 09:08

16. Kandydaci

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. czytaj treść

Utworzony: 2020-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 18:06

17. 2020

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 48/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żab...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 18:00

18. 2020

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach związanych...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 17:58

19. 2020

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 26/XXII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 maja 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Uchwały Nr 26/XXII//2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wo...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 17:56

20. 2020

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 43/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 maja 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wol...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 17:54