Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 - 2018 - Przet...

Załączniki Załącznik nr 10 PFU 14.829MB Załącznik nr 10 PFU cd 38.390MB

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 14:57

2. 2017

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ulicy Chełmońskiego w miejscowości Że...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 14:56

3. 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Żabia Wola, dn.17.08.2017 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1, oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z § 3 ust 1 pkt 1 i 31 rozpor...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 13:29

4. 2017

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy, kt...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 12:43

5. 2017

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Żabia Wola. Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Odwołuję Panią Zofię Owczarek z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Żabia Wola. § 2 Tracą moc wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone Pani Zofii Owczarek w związku z powołaniem i pełnieniem funkcji Zastępcy W...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 11:54

6. 2017

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. Na podstawie pisma znak DWW 0151-12/17 z dnia 11 lipca 2017 r. dotyczącego powołania komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 paźd...

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 09:12

7. 2017

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 - 2018 - Przeta...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 09:06

8. 2017

Udzielenie Gminie Żabia Wola kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł na...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 09:04

9. 2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017...

Załączniki Załącznik nr 10 DP Choinkowa, Lazurowa, Pałacowa 21.136MB Załącznik nr 10 Ziołowa, Majowa m. Jastrzębnik 23.327MB Załącznik nr 10 UL. POLNA ŻABIA WOLA 22.415MB Załącznik nr 10 UL. PROSTA I BRZOZOWA SIESTRZEŃ 24.908MB Załącznik nr 10 ul. Cicha Zalesie 22.727MB Załącznik nr 10 UL. DZIAŁKOWA OJRZANÓW TOWARZYSTWO I etap 28.688MB Załącznik nr 10 UL. RYSIA I PUCHACZY OSOWIEC 29.005MB Załącznik nr 10 ul Szkolna i Zajęcza Odowiec 33.657MB Załącznik nr 10 ul. Szkolna i Bluszczowa Osowiec 27...

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 15:07

10. 2017

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 - 2018 - Przet...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 15:05

11. 2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 16:07

12. 2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 16:06

13. 2017

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Żabia Wola Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Ża...

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 14:42

14. Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008, nr 220, poz. 1414, z późn. zm.) Kto może zmienić imię i nazwisko: Obywatel polski cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda) cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy Zakres zmian: Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona. Zmiana im...

Utworzony: 2015-03-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 13:28

15. Referat Inwestycji (RI)

Referat Inwestycji

Od października 2011 Referat został przeniesiony do budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli(wejście od ulicy Wiejskiej 2f) Kierownik Referatu Inwestycji Ewa Taras pokójnr 4, tel. (46) 857 81 99, 857 81 82, nr wewnętrzny: 13, e.taras@zabiawola.pl inwestycje@zabiawola.pl Agnieszka Karkulak inspektor pokójnr 1, tel. (46) 857 81 99, 857 81 82, nr wewnętrzny: 14, a.karkulak@zabiawola.pl,inwestycje@zabiawola.pl Zadania: •Realizacja zadań wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, •Przygotow...

Utworzony: 2007-01-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:46

16. e-Urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Co to jest ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl Portal z...

Utworzony: 2010-10-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:34

17. Dane podstawowe

Informacje podstawowe

Gmina Żabia Wola Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat grodziski Dane teleadresowe 96-321 ŻABIA WOLA, ul. Główna3 tel./fax +48 (46) 857-81-81, nr wewn. fax 12 (46) 857-82-24 (46) 857-82-84 (46) 857-82-94 (46) 857-81-82 e-mail:urzad@zabiawola.pl Adresy skrytkek ePUAP Urzedu Gminy Żabia Wola wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /zabiawola/skrytka /zabiawola/skrytkaESP Wójt Halina Wawruch Przewodniczący Rady Roman Olczak Sekretarz Zofia Owczarek Skar...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:28

18. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wycinka drzew według nowych zasad W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). W myśl przepisów należy zgłosić wycinkę drzew których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają: - 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; - 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolist...

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 10:21

19. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wycinka drzew według nowych zasad W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). W myśl przepisów należy zgłosić wycinkę drzew których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają: - 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; - 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolist...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 10:18

20. * Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn.zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości/ ze wskazaniem geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności technicznych na gruncie/ 2. Załączniki: - dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości - wykaz właścicieli sąsiadujących działek /wypisy z rejestru gruntów/ II. OPŁATY opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł ...

Utworzony: 2003-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 09:44