główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

RI.271.3.2.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pocztowych. Oferty należy składać do dnia 23.01.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 22:27

2. 2020

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 r. do godz. 10:00 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:07

3. 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1479), art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dział...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 12:52

4. Wykaz udzielonych ulg

Wykaz udzielonych ulg w roku 2019

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 11:29

5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wycinka drzew według nowych zasad W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). W myśl przepisów należy zgłosić wycinkę drzew których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają: - 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; - 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolist...

Utworzony: 2003-06-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 10:10

6. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wycinka drzew według nowych zasad W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). W myśl przepisów należy zgłosić wycinkę drzew których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają: - 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; - 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolist...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 10:08

7. 2019

ZARZĄDZENIE NR 139/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 139/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola na 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządz...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:04

8. Najbliższa sesja - rok 2020

Sesja Rady Gminy Żabia Wola - 30 stycznia 2020 r.

Żabia Wola, dnia 23.01.2020 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie (ul. Mazowiecka 1). Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Informacja o ulgach udzielonych zgodnie z uchwałą Nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010 r.; Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę B...

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 14:53

9. Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny

Roczny harmonogram posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola na rok 2020

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 14:30

10. Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 stycznia 2020 r.

Żabia Wola 23.01.2020 r. Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, z siedzibą przy ul. Głównej 3. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia; Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej komisji; Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Żabia Wola za rok 2019; Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.; Zapytania i w...

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 12:29

11. 2019

ZARZĄDZENIE NR 144/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów do paragrafów i wydatków do grup paragrafów w Zarządzeniu Nr 143/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 w Zarządzeniu Nr 143/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:37

12. 2019

ZARZĄDZENIE NR 138/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów do paragrafów i wydatków do grup paragrafów w Uchwale Nr 106/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 Uchwały Nr 106/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i w...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:33

13. 2019

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów do paragrafów i wydatków do grup paragrafów w Zarządzeniu Nr 124/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 Zarządzenia Nr 124/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wyda...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:25

14. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania inspektora ochrony danych. Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 W Zarządzeniu nr 39/2018 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1. Wyznacza się...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 09:20

15. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe (obszar IV) Na podstawie art. 17 pkt 12 w związku z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) po rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego ...

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 09:11

16. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 1.1/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11 /2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. p...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 09:02

17. 2019

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budż...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:40

18. 2019

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Żabia Wola Nr 9/II/2018 Rad...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:16

19. 2019

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Żabia Wola i jej jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) zarządza się, co ...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 10:22

20. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 89.1/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89.1/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 2 września 2019 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Żabia Wola i jej jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506), w związku z wymogiem podjęcia przez gminy scentralizowanego systemu podatku od towarów i u...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 10:09