główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

RI.271.2.15.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla gminy Żabia Wola i jej jednostek organizacyjnych na lata 2020 – 2023. Oferty należy składać w terminie do 08.10.2020 r., godzina: 10:00.

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 14:48

2.

TEST 111

Utworzony: 2020-09-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 11:43

3. Informacje Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2020 r.

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 września 2020 r. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje. W związku z zarządzonymi na dzień 22 listopada 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8...

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 20:09

4. Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 330 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 330 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola Na podstawie art. 385 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żabia Wola w okręgu wyborczym nr 8 oraz zarządzeniem nr 52 Wojewod...

Utworzony: 2020-09-25 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 20:05

5. 2020

Zapytanie cenowe. RI.271.1.32.2020

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 01.10.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres przetargi@zabiawola.pl

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 18:37

6. Rok 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT UWAGA ZMIANA TERMINÓW: ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 16:18

7. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 202...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 16:04

8. Rok 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT UWAGA ZMIANA TERMINÓW: ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 15:58

9. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dni...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 15:45

10. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm )...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 15:43

11. 2020

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego EGB.6625.12.2020 z dnia 21 września 2020 r.

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 15:25

12. 2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. PE-I.74...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 15:03

13. 2020

RI.271.2.14.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola. Oferty należy składać w terminie do 24.09.2020 r., godzina: 11:00.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 14:55

14. 2020

RI.271.2.13.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli. Oferty należy składać w terminie do 24.09.2020 r., godzina: 10:30.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 14:54

15. 2020

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego WAB.6740.704.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 14:36

16. 2020

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29 lipca 2020 r.

XXVI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada przyjęła następujący porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2019; Podjęcie uchwały w sprawie udz...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 10:31

17. Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020

Sprawozdanie z XXVI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 29 lipca 2020 r.

Sprawozdanie z XXVI Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 29 lipca 2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy - Piotr Rybka; Zastępca Wójta - Bohdan Nowosielski; Sekretarz Gminy - Dariusz Dąbrowski; Skarbnik Gmin...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 10:20

18. 2020

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 15:37

19. Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 1 października 2020 r.

Żabia Wola, dnia 22.09.2020 r. Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, z siedzibą przy ul. Głównej 3. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia; Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej komisji; Omówienie wystąpienia dotyczącego braku opiekunów dla dzieci podróżujących do szkoły transportem zorganizowanym przez Gminę Ż...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 11:26

20. 2020

Zapytanie cenowe. RI.271.1.31.2020

Opracowanie uproszczonej dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub elektronicznie na adres przetargi@zabiawola.pl

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 16:22