Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (DLI.III.6621.21.2017.KS.27)

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:56

2. 2017

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:49

3. 2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.4260.207...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:47

4. Najbliższa sesja - rok 2017

SESJA RADY GMINY ŻABIA WOLA - 19 grudnia 2017 r.

Żabia Wola, dnia 11.12.2017 r. Zapraszam na Sesję Rady Gminy Żabia Wola, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Powołanie komisji uchwał i wniosków; Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok; Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uch...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:42

5. 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7 grudnia 2017 r.

WÓJT GMINY ŻABIAWOLA Żabia Wola, dn.07.12.2017r. O GŁ OS ZE NIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Rumianka w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu info...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 17:35

6. 2017

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych oraz sprzątanie wiat...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 15:45

7. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Stawki na 2017 Stawki na 2016 Stawki na 2015 Stawki na 2013-2014 Stawki na 2012 Stawki obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. Podstawa prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Ustawy do pobrania Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf Ordynacja podatkowa.pdf Druki do pobrania Deklaracja na ...

Utworzony: 2011-05-31 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:06

8. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna Zgodnie z art. 48 § 1 oraz art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) I. Wymagane dokumenty 1. Pisemne podanie wraz z załącznikami w sprawie: - odroczenia terminu płatności podatku lub rozłozenie zapłaty podatku na raty - odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetki za zwłokę II. Przykłado...

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:04

9. Zaświadczenia

Zaświadczenia

I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 201 zpóźn.zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej sie o zaświadczenie. II. Termin wydania zaświadczenia Zaświadczenie zgodnie z art. 306a § 5 o którym mowa w § 1 powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem § 6. III. Rodzaje zaświadczeń O...

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:00

10. Osoby prawne

Podatek leśny - osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej) Zgodnie z art. 6 pkt 5 w/w ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze wzglę...

Utworzony: 2011-05-31 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:55

11. Osoby prawne

Podatek rolny - osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej) Zgodnie z art. 6a pkt 8 w/w ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu n...

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:53

12. Osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Ustawa do pobrania Ustawa o podatku leśnym I. Termin powstania obowiązku podatkowego Zgodnie z art. 5 pkt 1- 4 Ustawy o podatku leśnym. Art. 7. 1. Zwalnia się od podatku leśnego: 1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zab...

Utworzony: 2005-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:53

13. Osoby fizyczne

Podatek rolny - osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2017 r. poz. 201 z późn. zm ) Ustawa do pobrania Ustawa o podatku rolnym I. Termin powstania obowiązku podatkowego Zgodnie z art. 6a pkt 1-4 Ustawy o podatku rolnym. II. Termin płatności Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy wła...

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:49

14. Osoby prawne

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej) Zgodnie z art. 6 pkt 9 ww. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organ...

Utworzony: 2011-05-31 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:48

15. Osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

I. Podstawa prawna Zgodnie zart. 2ust. 1ustawy opodatkach iopłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nastepujące nieruchomości lub obiekty budowlane: a) grunty b) budynki lub ich części c) budowle lub ich części związanie zprowadzeniem działalności gospodarczej II. Zgłoszenie budynku Podstawą opodatkowania budynku stanowi powierzchnia użytkowa budynku (w powierzchnię użytkową budynku wlicza się także powierzchnię dotyczącą pomieszczeń gospodarczych np. garaż). Bud...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:47

16. Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości - Osoby fizyczne

Podstawa prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) Ustawy do pobrania Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf Ordynacja podatkowa.pdf I. Termin powstania obowiązku podatkowego Zgodnie z art. 6 pkt 1- 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych II. Termin płatności Podatek od nieruchomości n...

Utworzony: 2011-05-31 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:45

17. 2017

30. Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie z...

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 15:44

18. 2017

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimow...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 15:24

19. 2017

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 14:37

20. Terminy najbliższych wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów i...

Żabia Wola 04.12.2017 r. Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansóworaz Komisji Spraw Socjalnych i Kultury w dniu 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia; Stwierdzenie prawomocności obrad; Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad; Zajęciestanowiska w sprawie uznania za pomnik przyrody drzew gat. dąb rosnących w ul. Granicznejw m. Słubica Dobra; ...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 14:33