główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 18 grudnia 2019 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 27 listopada 2019 r.

Załączniki:
projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec, gm. Żabia Wola 210 KB
projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec, gm. Żabia Wola 133 KB
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 148 KB
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości 111 KB
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny 103 KB
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 214 KB
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020? 286 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osowiec 206 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 217 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 238 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 182 KB
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piotrkowice 179 KB
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe (obszar IV) MB
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Redlanka (obszar XXb) MB
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr 183/2 położoną w miejscowości Musuły 554 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 października 2019 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 339 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 194 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Redlanka gm. Żabia Wola 138 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia Wola 288 KB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola na lata 2019 - 2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabia Wola 316 KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 139 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości 217 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy 270 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy 264 KB
Projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola 406 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 357 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2019 454 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 12 września 2019 r.

artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 7 sierpnia 2019 r.