artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10.05.2023 r.

   Żabia Wola, dn. 10.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (Obszar I) o pow. około 92ha

oraz projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa – 3)  o pow. około 154 ha

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz Uchwały Nr  61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej kolejno Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., kolejno Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., kolejno Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r, kolejno Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r., kolejno Uchwałą Nr 37/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017r., kolejno Uchwałą Nr 9/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola  z dnia 27 marca 2018r. oraz kolejno Uchwałą Nr 7/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019r., jak również Uchwały Nr  20/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żabia Wola w granicach administracyjnych, zmienionej Uchwałą Nr 12/L/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 lutego 2022r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (Obszar I) o pow. około 92ha – obszar wyznaczony granicą administracyjną miejscowości Żabia Wola przylegający do granicy administracyjnej miejscowości Przeszkoda, Zalesie, Wycinki Osowskie, Huta Żabiowolska ograniczony ul. Warszawską wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko,

- projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa – 3) o pow. około 154 ha wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko

w dniach od 22 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3) w dniach pracy Urzędu w godz. od 9:00 do 15:00 lub mailowo pod adresem: urzad@zabiawola.pl;

- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net).  

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędą się:

- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (Obszar I) – 25 maja (czwartek) o godzinie 1500 w Domu Kultury w Żabiej Woli.

- dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły (obszar XIIa – 3) – 14 czerwca (środa) o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy Żabia Wola (sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rok o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w następujących formach:

  • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
  • ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

Piotr Rybka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)  Administratorem Państwa danych jest Gmina Żabia Wola reprezentowana przez Wójta Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, email: urzad@zabiawola.pl, tel: +48 46 858 27 00)
2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zabiawola.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu.
4)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (26 lat) na Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiedniej zgody, do momentu jej cofnięcia.
6)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt.3;
10)  Państwa dane zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak pracownia urbanistyczno-projektowa, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.