artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 18 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 14/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
z dnia 18 listopada 2014 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli stwierdza co następuje:

§ 1

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku żaden z trzech kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Żabia Wola, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.
 2. W dniu 30 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na Wójta w ponownym głosowaniu są:
  1)Niedźwiecka Elena 
  zgłoszony przez KWW Żabia Wola – Nasza Wola
  2)Wawruch Halina
  zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa.
 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7:00-21:00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 roku.

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druki i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Żabia Wola.


Przewodniczący  
Gminnej Komisji Wyborczej
w Żabiej Woli    
Ewa Maria Grzywna

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16...

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzi...
artykuł nr 3

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W WYBORACH

 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast czytaj
   
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  czytaj
artykuł nr 4

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A i B

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW:

 • Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A występuje wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Deklaracja
Informacja

 • Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Daklaracja
Informacja

artykuł nr 5

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych czytaj publikację
   
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj publikację

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  pobierz
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  pobierz
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  pobierz
 • Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pobierz
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek w alfabecie BRAILLE'A  pobierz