artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.03.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 marca 2004r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.6a. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutu Wojewody dotyczącego podjęcia uchwały nr 91/2003 r. w sprawie zaniechania sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia z naruszeniem prawa.7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie odwołania od uchwały nr 102/2003 z dnia 12.12.2003r dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r 10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żabia Wola. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004r 12. Zgłaszanie interpelacji.13. Sprawy różne i wolne wnioski.14. Zakończenie obrad.