artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29 LISTOPADA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę  nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew. 13/23;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019”;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
 14. Interpelacje i zapytania radnych;
 15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 16. Informacje Przewodniczącego Rady;
 17. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 18. Wolne wnioski i informacje;
 19. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 29 listopada 2016 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 81/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016MB
UCHWAŁA Nr 80/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr 142/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola393 KB
UCHWAŁA Nr 79/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017";282 KB
UCHWAŁA Nr 78/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019";280 KB
UCHWAŁA Nr 77/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew. 13/23;137 KB
UCHWAŁA Nr 76/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 75/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)MB
UCHWAŁA Nr 74/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego;294 KB
UCHWAŁA Nr 85/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 84/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola;137 KB
UCHWAŁA Nr 83/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;410 KB
UCHWAŁA Nr 82/XXII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości;143 KB