artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 27 WRZEŚNIA 2016 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 27 września 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016 r;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i Ojrzanów;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubica B gm. Żabia Wola;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Żabia Wola ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego; 
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016;
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/XVIII/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola”;
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu;
 19. Wykonanie Budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku;
 20. Interpelacje radnych;
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 22. Sprawy różne i wolne wnioski;
 23. Zakończenie obrad.

  Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 września 2016 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 59/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu140 KB
UCHWAŁA Nr 58/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26/XVIII/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.029.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. ?Budowa przedszkola w miejscowości Żabia Wola?270 KB
UCHWAŁA Nr 57/XX/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2016MB
UCHWAŁA Nr 56/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Żabia Wola ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego139 KB
UCHWAŁA Nr 55/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola na rzecz jej użytkownika wieczystego139 KB
UCHWAŁA Nr 54/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola136 KB
UCHWAŁA Nr 53/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Słubica B gm. Żabia Wola137 KB
UCHWAŁA Nr 52/XX/2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Huta Żabiowolska i OjrzanówMB
UCHWAŁA Nr 51/XX/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016 r.MB
UCHWAŁA Nr 50/XX/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)MB
UCHWAŁA Nr 49/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody380 KB
UCHWAŁA Nr 48/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola143 KB
UCHWAŁA Nr 47/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola221 KB
UCHWAŁA Nr 46/XX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli232 KB