artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24.07.2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 roku poz. 840 ze zm.), Wójt jest zobowiązany do opracowania gminnej ewidencji zabytków, która jest podstawą do sporządzania programu opieki nad zabytkami. Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

 

W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Z dniem 4 października 2019 r. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Tym samym zmieniony został wzór karty adresowej gminnej ewidencji zabytku. Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest opracowanie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie kart adresowych.

 

Prace inwentaryzacyjne zabytków na terenie Gminy Żabia Wola odbędą się w dniu 05.08.2023 r. Inwentaryzator posiadał będzie upoważnienie Wójta. Prace terenowe polegały będą na wykonaniu 3-5 zdjęć dla każdego obiektu. Udokumentowane zostaną wszystkie obiekty wskazane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Żabia Wola o nieutrudnianie prac dokumentacyjnych, udostępnienie posesji oraz zamknięcie zwierząt domowych na czas prowadzenia badań.

 

Mając na celu zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa, proszę o przedstawienie propozycji dodania do gminnej ewidencji zabytków nowych obiektów, niewskazanych w wykazie konserwatorskim do dnia 03.08.2023 r., które Państwa zdaniem posiadają wyjątkowe wartości historyczne, artystyczne lub naukowe:

  • drogą elektroniczną na adres: a.awsiukiewicz@zabiawola.pl lub
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, z dopiskiem „gminna ewidencja zabytków” lub
  • bezpośrednio w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

 

Informacja telefoniczna (46) 858 27 19.

 

Zastępca Wójta

Gminy Żabia Wola

Bohdan Nowosielski

 

 

 

 

Gmina Żabia Wola, pow. grodziski – wykaz od konserwatora

miejscowość

adres

obiekt

forma ochrony

Grzegorzewice

nr 12

Chałupa

ewid.

Grzegorzewice

 

Dwór (pałac)

A-292/821

17.03.1969

Grzegorzewice

 

Park podworski

A-562

20.06.1981

Grzmiąca

 

Pałac

A-865

30.11.1970

Grzmiąca

 

Park podworski

A-561

30.11.1970,

A-865

20.06.1981

Lasek

 

Park

ewid.

Ojcówek

 

Park dworski

A- 720

1.06.1984

Ojrzanów

nr 6

Chałupa

ewid.

Ojrzanów

 

Pałac

A- 605

28.07.1983

Ojrzanów

 

Park krajobrazowy

A- 605

28.07.1983

Osowiec

nr 3

Chałupa

ewid.

Osowiec

nr 35

Chałupa

ewid.

Osowiec

nr 35

Spichlerz

ewid.

Osowiec

 

Dwór

A- 790

6.06.1989

Osowiec

 

Kapliczka dworska

ewid.

Osowiec

 

Park dworski

A- 489

16.09.1978

Petrykozy

 

Dwór

A- 123/5/58

25.01.1958

Petrykozy

 

Ogród dworski

A- 123/5/58

25.01.1958

Petrykozy

 

Park

A- 488

16.09.1978

Petrykozy

 

Park (płd. część)

A- 882

8.05.1992

Petrykozy

 

Wiatrak kozłowy (przeniesiony z Chudolipia))

ewid.

Petrykozy

 

Wiatrak kozłowy (przeniesiony z Zimnic)

ewid.

Siestrzeń

 

Park dworski

ewid.

Skuły

Mszczonowska 6 d. Skuły 4

Cmentarz przykościelny

A- 976

18.10.1994

Skuły

Mszczonowska 6 d. Skuły 4

Dzwonnica drewniana przy kościele p.w. św. Piotra i Pawła

A- 460/62

23.03.1962

Skuły

Mszczonowska 6 d. Skuły 4

Kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła  (wraz z otaczającym drzewostanem)

A- 460/62

23.03.1962

Skuły

 

Cmentarz prawosławny

ewid.

Skuły

 

Cmentarz rzym. - kat.

A- 890

21.12.1992

Władysławów

nr 13

Dwór

ewid.

Władysławów

nr 13

Park dworski

ewid.

Żabia Wola

 

Dwór

A- 461/62

3.10.1962

Żabia Wola

 

Park podworski

A- 491

16.09.1978

Żelechów

nr 101

Chałupa

ewid.

Żelechów

nr 66

Chałupa

ewid.

Żelechów

nr 68

Chałupa

ewid.

Żelechów

nr 74

Kościół par. p.w. Zwiastowania NMP

A- 41/372/62

10.03.1962

Żelechów

 

Cmentarz przy kościele par. p.w. Zwiastowania NMP (w obrębie murów cmentarza)

A- 41/372/62

10.03.1962

Żelechów

 

Cmentarz rzym. - kat. (część zachodnia - stary cmentarz)

A- 870

18.02.1992