artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.03.2023 r.

Żabia Wola, dn. 08.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu:

- Uchwałą Nr 16/LXIII/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2023 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica Dobra (obszar XXVIb-2).

-  Uchwałą Nr 17/LXIII/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2023 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lasek (obszar X).

Z treścią podjętych Uchwał, uzasadnieniem/podsumowaniem do podjętych uchwał sporządzonych na podstawie art. 42 pkt 2 oraz na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Żabia Wola

Piotr Rybka