artykuł nr 1

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (wykaz)

Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola

Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/

 

Ochrona środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie zgonu

Uznanie ojcostwa

Zmiana imienia lub nazwiska

Zawarcie i rejestracja małżeństwa

Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

 

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Dowody osobiste

 

Działalność gospodarcza

 

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt


Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz udzielonych ulg

Zaświadczenia

Zwrot podatku akcyzowego

Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami

 

Oświata

 

Wodociągi/ Kanalizacja

Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociągowej

Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego

 

Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 

KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Zgromadzenia