artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 29 ust. 2, art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz. 2431) oraz Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola Nr 1/XXXIII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ustala się wzór oświadczenia rodziców dziecka o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w danej placówce w brzmieniu jak Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Ustala się wzór oświadczenia rodziców dziecka, o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia Wola i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania, w brzmieniu jak Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Ustala się wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata w brzmieniu jak Załącznik Nr 5 do zarządzenia.


§ 6

Ustala się wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka w brzmieniu jak Załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 7

Ustala się wzór oświadczenia o zatrudnieniu/nauce w trybie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów (lub samotnego rodzica) w brzmieniu jak Załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 8

Ustala się wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz o wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości na osobę w rodzinie kandydata w brzmieniu jak Załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 9

Ustala się wzór Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zakwalifikowało się do przyjęcia w brzmieniu jak Załącznik Nr 9 do zarządzenia.


§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych z terenu Gminy Żabia Wola.


§ 11

Wymaganą ochronę bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w zakresie całego procesu rekrutacji, w tym bezpieczeństwa użytego do przetwarzania danych we wnioskach składanych przez kandydatów, powierza się dyrektorom placówek oświatowych organizujących rekrutację 2024/2025 z wykorzystaniem posiadanych środków technicznych i metod organizacyjnych adekwatnych do wymagań RODO.

§ 12

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Żabia Wola.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt Gminy Żabia Wola
/-/ Piotr Rybka