artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli powierza się dyrektorom placówek oświatowych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Żabia Wola
/-/ Piotr Rybka