artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 1 marca 2023 r.

LXIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 1 marca 2023 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;

3a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;
3b. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2023 – 2040;
3c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania zmienionej Uchwałą Nr 136/XLVI/2021;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica Dobra (Obszar XXVIb - 2);
 3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lasek (obszar X);
 4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym;
 5. Interpelacje i zapytania radnych;
 6. Informacje Przewodniczącego Rady;
 7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 8. Wolne wnioski i informacje;
 9. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z LXIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 1 marca 2023 r.
oraz imienne wykazy głosowań Radnych Gminy Żabia Wola