artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska w dniu 23 stycznia 2023 r.

Żabia Wola, 18.01.2023 r.

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli (Żabia Wola ul. Warszawska 27).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040;
  3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2023;
  4. Analiza możliwości wdrożenia koncepcji zagospodarowania centrów miejscowości Skuły, Żabia Wola, Żelechów, Ojrzanów;
  5. Analiza funkcjonowania Ośrodka Zdrowia i dyskusja na temat weryfikacji czynszu ze względu na niewywiązanie się najemcy z deklarowanego rozszerzenia usług;
  6. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Przemysław Wójcik