artykuł nr 1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 września 2022 r.

 

Żabia Wola, dnia 13.09.2022 r.

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu
27 września 2022 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
 2. Założenia do projektu zmiany studium  w obszarze stawów w m. Grzegorzewice;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2022;
 5. Analiza wykonania budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku;
 6. Zebranie uwag i wniosków do budżetu gminy;
 7. Informacje dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach (plany jej realizacji w 2022 roku, postępy w pracach, rozliczenia finansowe itp.), informacje dotyczące zagospodarowania budynku w Słubicy Dobrej;
 8. Informacje dotyczące rozwiązania problemów lokalowych Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie (pomysły na rozwiązanie problemu, postępy w pracach), spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców, zespołem roboczym / projektowym;
 9. Raport na temat funkcjonowania gminnego żłobka w I półroczu 2022 roku;
 10. Stan techniczny, bezpieczeństwo placów zabaw i boisk oraz obiektów sportowych;
 11. Wykorzystanie gminnych obiektów sportowych;
 12. Remonty i inwestycje podejmowane w placówkach oświatowych i sportowych (szkoły, DK, hala CIS), analiza potrzeb doposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt;
 13. Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski;
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Anna Filipowicz