artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do...

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia 14 lutego 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 oraz na stronie internetowej www.bip.zabiawola.akcessnet.net został umieszczony wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany: - w m.Osowiec dz. nr ew. 123 o pow. 0,06 ha.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego,...

Obwieszczenie w sprawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.997.2022.BG na: wykonanie urządzenia wodnego - poprzez budowę rowu przydrożnego drogi gminnej oraz wykonanie przepustów w celu odwodnienia drogi gminnej tj. ulica Widokowa w Żelechowie, dz. nr ew. 543/11, 544/1, 547/1, 548/1, 549/11, 551/13, 552/6, 315/1, 306, 546/2, obręb 0040 Żelechów, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie
artykuł nr 3

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego,...

Obwieszczenie w sprawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.985.2022.BG na: wykonanie urządzenia wodnego - poprzez przebudowę rowu przydrożnego drogi gminnej (ul. Grodziska przy skrzyżowaniu z ul. Ugodową w m. Zalesie ) polegająca na wykonaniu przepustu w miejscu projektowanego peronu autobusowego na dz. nr ew. 146/9, 146/1, 146/8, obręb 0037 Zalesie, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie.