artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30...

o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o zakończeniu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym portiernią, pompownią p.poż, zbiornikiem p.poż, zbiornikiem retencyjnym, drogami i parkingami, panelami fotowoltaicznymi w miejscowości Oddział (...)
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Bartoszówka (Obszar III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Zarządu Zlewni w Łowiczu, znak sprawy: WA.ZUZ.5.4210.65.2023.AB z dn. 06.12.2023r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

w sprawie polowania zbiorowego w gminie Żabia Wola w obwodach łowieckich nr 409 i 413 dnia 6 stycznia 2024 r.