artykuł nr 1

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw > Ochrona środowiska

artykuł nr 2

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Żabia Wola jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach danych.

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001 roku ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1157) i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Od 28 grudnia 2006 roku zmiana do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz. 360) obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.

W dniu 15 listopada 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 roku Nr 199, poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy.

Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika z art. 23 ust. 1 ustawy.

Wójt Gminy Żabia Wola prowadzi Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Żabia Wola.

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urząd+Gminy+Żabia+Wola