artykuł nr 1

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminyŻabia Wola

PODSTAWA PRAWNA
Art. 90c ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 256 , poz.2572 ze zmianami )

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, wraz z zaświadczeniami określającymi miesięczne dochody w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na rodzaj i źródło ich uzyskania.
(do pobrania poniżej)

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- W terminie 30 dni
- Uzależniony od pozyskania funduszy z dotacji celowej z budżetu państwa

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Józefina

V. INFORMACJA
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Mazowiecka 1, Józefina, /w budynku Gimnazjum/ tel. (0 46) 857 80 53
Dyrektor -  Justyna Wodnicka-Żuk

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI
Wnioski należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po tym terminie.
RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny

Komisja stypendialna rozpatruje złożone wnioski o przyznanie pomocy materialnej. Wójt Gminy podejmuje decyzję administracyjną w sprawie.

 Załączniki: Rozmiar:
67.000 KB
86.873 KB


 


Dostępne kategorie:
Stypendia socjalne