artykuł nr 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Krystyna Grabowska
Kierownik USC

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 35,
tel. (46) 858 27 35
k.grabowska@zabiawola.pl

Zadania:

 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń,
  a.   potwierdzającego uznanie ojcostwa,
  b.   stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  c.    stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
  d. stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo z oznaczoną osobą,
  e.  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego,
  f. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • Przyjmowanie oświadczeń o:
  a.  wyborze imienia (imion) dla dziecka,
  b. zmianie imienia (imion) dziecka,
  c.   uznaniu ojcostwa,
  d. przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  e.     przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  f. przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • Dokonywanie czynności materialno - technicznych, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach:
  a.    wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  b.    odtworzenia lub ustalenia aktu stanu cywilnego,
  c.  uzupełnienia o brakujące dane sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu  cywilnego,
  d.  zmiany imienia i nazwiska w trybie administracyjnym.
 • Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie uznania zagranicznych wyroków rozwodowych,
 • Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego i przekazywanie archiwum państwowemu ksiąg stanu cywilnego prowadzone wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów.
 • Wydawanie i potwierdzanie kopii dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych na żądanie sądu, prokuratora, osoby której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby która wykaże interes prawny.
 • Przyjmowanie zgłoszeń jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i przygotowanie wniosków o nadanie medalu.
 • Współpraca z biurami ewidencji ludności, dowodami osobistymi, sądami na terenie kraju oraz z urzędami stanów cywilnego i placówkami dyplomatycznymi na terenie kraju i za granicą, w zakresie spraw prowadzonych przez urząd stanu cywilnego.
 • Prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ilości realizowanych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, stanowiących podstawę przyznania dotacji.
 • Występowanie o nadanie numeru pesel w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób
  urodzonych w Polsce oraz występowanie o zmianę numeru pesel w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.
 • Aktualizacja rejestru pesel w związku ze zmianami dokonywanymi w aktach stanu cywilnego oraz sporządzeniem aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Zameldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia oraz wymeldowanie osoby w związku z rejestracją zgonu.
 • Migrowanie aktów stanu cywilnego z ksiąg do bazy urzędu stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych.
 • Występowanie o nadanie numeru pesel w związku z ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego.
 • Udostępnianie danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
 • Porządkowanie, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji dowodów osobistych osób zmarłych.
 • Zastępstwo pracownika ds. obywatelskich i archiwum zakładowego
Dostępne kategorie:
Urząd Stanu Cywilnego (USC)