artykuł nr 1

Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napoi alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 r Dz. U. Nr 147, poz. 1231/ oraz Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 2/2003 z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Żabia Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały Nt 45/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowyc h zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem
sprzedaży./Druk do pobrania poniżej/
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z KRS.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lakalu
stanowiącego punkt sprzedazy napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora ,jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.
5. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą
spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. OPŁATY
1. Przedsiębiorcy , którzy rozpoczynają działalnośc w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
a/ 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierającyh do 4,5% alkoholu /oraz piwa/,
b/ 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzadaż napojów alkoholowych
zawierających od 4,5% do 18% alkohlowych / z wyjątkiem piwa/,
c/ 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej
18 % alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w
wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
a/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa
jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła w roku poprzednim napojów do 4,5%
oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przkroczyła 37 500 zł
b/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 % do
18% /z wyjątkiem piwa/ jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c/ 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18%
jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł
Opłata wnoszona jest do kasy gminy w trzech równych ratach , w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzesnia danego roku kalendarzowego.
3.
Znaki opłaty skarbowej
a/ 5 zł za wniosek
b/ 0,50zł za każdy załącznik do wniosku
c/ 3 zł za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę
d/ 11 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwolenia.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 1 miesiąca.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy /pokój nr 5/

V. INFORMACJA
Pokój nr 12 – I piętro

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się Samorządowego Kolegium Odwoławczego w warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola w terminie 14 dni od nia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI
Zezwolenia wydaje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.