artykuł nr 1

Rozgraniczenie nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:
Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości/ ze wskazaniem geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności technicznych na gruncie/
2. Załączniki:
 - dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości
 - wykaz właścicieli sąsiadujących działek /wypisy z rejestru gruntów/

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

 III. TERMIN ODPOWIEDZI
W zależności od terminu złożenia w gminie dokumentacji geodezyjnej

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Decyzja jest ostateczna.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy na gruncie może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi, za pośrednictwem Wójta Gminy Żabia Wola

VI. UWAGI
Wójt pozytywnie załatwiając wniosek wydaje postanowienie, które wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe. Upoważniony przez wójta geodeta dokonuje na gruncie ustalenia przebiegu granic - koszty jego czynności pokrywa wnioskodawca. Administracyjnie postępowanie rozgraniczeniowe kończy decyzja wydana przez Wójta. W razie gdy któraś ze stron ją kwestionuje, może zadać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, aby sprawa została przekazana do sądu