artykuł nr 1

PODSTAWA PRAWNA:
Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

2. Załączniki:
   - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego itp.).

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Decyzja jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

VI. UWAGI
Wójt pozytywnie załatwiając wniosek wydaje postanowienie, które wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe. Upoważniony przez wójta geodeta dokonuje na gruncie ustalenia przebiegu granic - koszty jego czynności pokrywa wnioskodawca. Administracyjnie postępowanie rozgraniczeniowe kończy decyzja wydana przez wójta. W razie gdy któraś ze stron ją kwestionuje, może zadać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, aby sprawa została przekazana do sądu.