artykuł nr 1

Podział nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:
Dział III Rozdział I ustawy z dnia 29 września 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130).


I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości.

2. Załączniki:
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
- 1 egzemplarz mapy ewidencyjnej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości
- wypis z rejestrów gruntów
- postanowienie co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,
- projekt podziału (dokumentacja geodezyjna sporządzona przez uprawnionego geodetę).


II. OPŁATY
Nie pobiera się.


III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.


IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola


V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłaty skarbowej nie pobiera się.


VI. UWAGI
Wniosek składa właściciel nieruchomości (dotyczy osób fizycznych). Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia nieruchomości sąsiednich, granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  Urzędzie Gminy Żabia Wola.