artykuł nr 1

Konserwacja Oświetlenia ulicznego na terenie...

Oferty należy składać do dnia 19.12.2016. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 2

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych z...

Oferty należy składać do dnia 16.12.2016r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. realizacji zadania...

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dożywianie dzieci”. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
artykuł nr 4

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych z...

Oferty należy składać do dnia 12.12.2016r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 5

ZAPYTANIE CENOWE NA:Roboty drogowe utrzymaniowe na...

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2016 r., do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6, lub przesalać na adres email przetargi@zabiawola.pl
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014