artykuł nr 1

Informacja o wyłożeniu spisów wyborców

W dniach od 28.05.2009 r. do 03.05.2009 r. w godzinach urzędowania, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, udostępnione będą do wglądu spisy wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
artykuł nr 2

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Z wnioskiem o wpisanie do spisu wyborców występuje wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały.
artykuł nr 3

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w...

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części B występuje wyborca będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, zamieszkały na obszarze naszej gminy.
artykuł nr 4

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w...

Z wnioskiem występuje wyborca: stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na obszarze gminy, zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż adr. zameldowania na pobyt stały