artykuł nr 1

Spis Wyborców

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.
artykuł nr 2

Rejestr wyborców

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).
artykuł nr 3

Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
artykuł nr 4

Głosowanie Korenspondencyjne

W wyborach uzupełniających do rady Gminy Żabia Wola, zarządzonych na dzień 13 września 2020 r. głosować korespondencyjnie może Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.