artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2008
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 179 i 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje:

§ 1
Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego (w załączeniu) przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Żabia Wola.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.