artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 21.06.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 21 czerwca 2005 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Podjecie Uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
7. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany nazw ulic w miejscowości Jastrzębnik, zmiany nazwy ulicy w miejscowości Osowiec.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. 97/14 w m. Huta Żabiowolska)
9. Zajęcie stanowiska w sprawie wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Dariusza Rudnickiego w wyniku podjęcia uchwał nr 37/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. i nr 412004 z dnia 22 stycznia 2004 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
11. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Zgłaszanie interpelacji
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.