artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29.04.2005r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
3.  Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
6. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2004 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2004 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok
10. Zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Agroekonomicznychvw Brwinowie
11. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w  okresie międzysesyjnym
12. Zgłaszanie interpelacji
13. Sprawy różne i wolne wnioski
14. Zakończenie obrad