artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.12.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 grudnia 2004r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2005r.

7. Przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r.

9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych

Uzależnień na 2005r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów we wsi Jastrzębnik.

11. Zmiany budżetu gminy na 2004r.

12. Odwołanie i powołanie Kierownika USC i  Z-cy Kierownika USC.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w m. Huta Żabiowolska i Józefina.

14. Zgłaszanie interpelacji.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

 

Załączniki:
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/2004294 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/2004292 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/2004251 KB
Uchwała nr 87/2004 w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Huta Żabiowolska i Józefina.241 KB
Uchwała nr 86/2004 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.195 KB
Uchwała nr 85/2004 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.183 KB
Uchwała nr 84/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.188 KB
Uchwała nr 83/2004 w sprawie przyjecia rezygnacji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.176 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 82/2004118 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 82/2004523 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 82/2004194 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 82/2004382 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2004181 KB
Uchwała nr 82/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.255 KB
Uchwała nr 81/2004 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej.180 KB
--- Załącznik do uchwały nr 80/2004 (Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na rok 2005)42 KB
Uchwała nr 80/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień.21 KB
Uchwała nr 79/2004 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.143 KB
--- Załącznik do uchwały 78/2004: nr 5a27 KB
--- Załączniki do uchwały 78/2004: nr 5b, 5c, 6117 KB
--- Załącznik do uchwały 78/2004: nr 467 KB
--- Załączniki do uchwały 78/2004: nr 1,2,5114 KB
Uchwała nr 78/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (z załącznikami)229 KB