artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 28.09.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 28 września 2004r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w wysokości środków SAPARD z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki na termoizolację dachu budynku OSP w Bartoszówce.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 46/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych w budżecie Gminy w latach 2005 – 2006 na finansowanie inwestycji pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Chełmińskiego w Józefinie” oraz „Budowa infrastruktury informatycznej Gminy Żabia Wola”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

10. Podjecie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia kwoty za działki wydzielone pod drogi publiczne na poczet opłaty planistycznej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola w m.: Bieniewiec- dz. nr 211, Bartoszówka – dz. nr 130, Zaręby – dz. nr 324/2.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola w m. Słubica A - dz.1/6.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

15. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał Rady Gminy i pracy w okresie między sesjami.

16.Zgłaszanie interpelacji.

17.Sprawy różne i wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.

Załączniki:
Uchwała nr 65/2004 w sprawie zmiany regulaminu okr. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiacego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr 62/2000 z dnia 28 września 2000r.248 KB
Uchwała nr 64/2004 w sprawie zmiany regulaminu okr. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiacego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr 62/2000 z dnia 28 września 2000r.236 KB
Uchwała nr 63/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.483 KB
Uchwała nr 62/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.330 KB
Uchwała nr 61/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.335 KB
Uchwała nr 60/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola. 385 KB
Uchwała nr 59/2004 w sprawie zaliczenia należnej kwoty za działki wydzielone pod drogi publiczne na poczet opłaty planistycznej.292 KB
Uchwała nr 58/2004 w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.77 KB
--- Załącznik nr 7 do uchwały nr 57/200434 KB
--- Załącznik nr 6 do uchwały nr 57/200430 KB
--- Załącznik nr 5 do uchwały nr 57/2004130 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 57/200424 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 57/200434 KB
--- Załącznik nr 2a do uchwały nr 57/200434 KB
--- Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/200497 KB
--- Załącznik nr 1a do uchwały nr 57/200432 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/200461 KB
Uchwała nr 57/2004 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok45 KB
Uchwała nr 56/2004 w sprawie poręczenia pozyczki.223 KB
Uchwała nr 55/2004 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych w budżecie gminy w latach 2005 - 2006 na finansowanie inwestycji p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie" oraz "Budowa infrastruktury informatycznej Gminy Żabia Wola".273 KB
Uchwała nr 54/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki na termoizolację dachu budynku OSP w Bartoszówce.139 KB