artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 11 SIERPNIA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Gminy Żabia Wola, odbyła się w dniu 11 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gabia Wola. W obradach udział wzięło 11 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabia Wola”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 11. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 11 sierpnia 2015 r.