artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 26 MAJA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 26 maja 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 34 /XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 33/XXVII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 14. Stanowisko Rady Gminy dotyczące prośby Wojewody Mazowieckiego zawartej w piśmie LEX-I.40.141.2015. GH z dnia 8 maja 2015 r.
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 16. Interpelacje radnych;
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 18. Sprawy różne i wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 26 maja 2015 r.

Załączniki:
Uchwała 32/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola320 KB
Uchwała 31/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola134 KB
Uchwała 30/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości MusułyMB
Uchwała 29/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości957 KB
Uchwała 28/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne220 KB
Uchwała 27/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty216 KB
Uchwała 34/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek137 KB
Uchwała 35/VIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego294 KB