artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 17 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrkowice oraz w miejscowości Osowiec.pdf127 KB
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 r.pdf116 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2014 roku.pdf106 KB
Projekt UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014.zip411 KB
Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.zip689 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2014-2020.pdf466 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.pdf179 KB
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.pdf104 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2013.pdf111 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.pdf139 KB
Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 25/XXVI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.658.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf166 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 26 listopad 2013 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 29 października 2013 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 24 wrzesień 2013 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żabia Wola.pdf91 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Skuły.pdf81 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bolesławek gm. Żabia Wola.pdf87 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z wniosku Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola oznaczonej nr ew. 13/21.pdf84 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osowiec, Zalesie.zipMB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń.zipMB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żabia Wola.zip919 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.pdf242 KB
Projekt uchwaływ sprawie współdziałania z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadania polegającego na realizacji inwestycji przebudowy drogi.pdf246 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/XXVI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 660.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola".pdf144 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 25/XXVI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.658.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".pdf142 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola..zip291 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2013.zipMB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 18 czerwiec 2013 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grodziskiego na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.pdf227 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt.: "Indywidualizację czas zacząć" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2.pdf184 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola.pdf125 KB
Projekt uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Grodziskiemu zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Żabia Wola.pdf163 KB
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ciepłe Pierwsze.pdf212 KB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości żabia Wola dz. nr ewid. 418,419,420,421,422,423,424.zipMB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 14/XXV/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola.zip358 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2012 rok.pdf128 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2012 rok.pdf126 KB
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Słubica Dobra, Zaręby.pdf281 KB