artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.235 KB
Projekt uchwały sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2018 roku148 KB
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2018MB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017132 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2017139 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 97/XXIII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 114/XIII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku448 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/XIX/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości416 KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok290 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 listopada 2017 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2017MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania310 KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych370 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty215 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku139 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne139 KB
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 67/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy133 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA"141 KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"284 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 października 2017 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 19 września 2017 r.

Załączniki:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 92/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2017 roku224 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji studium wykonalności w celu wspólnej realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą "Obsługa komunikacyjna pasma południowo-zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Włochy - Raszyn - Żabia Wola-Radziejowice - Mszczonów"137 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 97/XXIII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola136 KB
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu451 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola135 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice ? Ołtarzew204 KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola198 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia "Leśna Kraina" Przedszkolu w Żabiej Woli140 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa"212 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 13 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2017953 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby139 KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola268 KB
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 97/XXIII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia WolaMB
Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów147 KB
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola224 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 92/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola w 2017 roku224 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2016 rok133 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2016 rok130 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego218 KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego136 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragmenty miejscowości Żelechów263 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r., Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., Uchwałą Nr 64/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016r. oraz Uchwałą Nr 8/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017r.246 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu180 KB
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola270 KB