artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej)

Zgodnie z art. 6 pkt 9 ww. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Bank Spółdzielczy Biała Rawska o/Mszczonów 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli - pokój nr 5.

III. INFORMACJA
Referat Finansowy - pokój nr 14
Ewa Karp - inspektor
Kamila Pakuła - inspektor
tel. (46) 857 81 81 wew. 18


Przydatne linki: 

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Dostępne kategorie:
Osoby fizyczne
Osoby prawne