artykuł nr 1

Podatek rolny - osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

Ustawa do pobrania

Ustawa o podatku rolnym

I. Termin powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 6a pkt 1-4 Ustawy o podatku rolnym.

II. Termin płatności

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach (art. 6a pkt 6 Ustawy o podatku rolnym):

- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

 UWAGA!

Podatek jest płatny za pośrednictwem inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.
 

Przydatne linki: 

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Dostępne kategorie:
Osoby fizyczne
Osoby prawne