artykuł nr 1

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 3.h./364/2023 Składu Orzekającego...

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036.
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 3.c./358/2023 Składu Orzekającego...

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2024 rok.
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 3.e./332/2023 Składu Orzekającego...

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za rok 2022
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 3.j./264/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 roku.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żabia Wola.