artykuł nr 1

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 3.e./295/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 maja 2022 roku

w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2021 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 3.h./174/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2021 roku

w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2037.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 3.c./178/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2021 roku

w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok.