artykuł nr 1

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami

Halina Pałasz
Inspektor

Katarzyna Korczak - Idzińska
Podinspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 19,
tel. (46) 858 27 19

Zadania:

 1. Współpraca, koordynacja, obsługa działań a także dokonywanie ocen i analiz oraz udostępnianie i sporządzanie dokumentów związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Przygotowanie decyzji i opinii dotyczących zadań realizowanych na stanowisku.
 4. Klasyfikacja gleboznawcza.
 5. Współpraca z Zakładem Energetycznym i Gazowniczym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy, wynikająca z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.
 6. Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i przejmowanych na własność przez Gminę, w tym: prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na zasadzie art.73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stały się własnością Gminy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z oddaniem w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy, gruntów na cele określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 8. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. Przedkładanie Radzie Gminy okresowych informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 11. Sporządzanie informacji o stanie mienia Gminy do dnia 31 marca każdego roku – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych, zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
 13. Sporządzanie dla obszaru Gminy projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów posiadanych przez nich gospodarstw.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową i planów zagospodarowania oraz regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki sprawującej zarząd nad wspólnotą gruntową.
 15. Wnioskowanie do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawach ujawnienia w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy.
 16. Potwierdzanie prawomocności aktów uwłaszczeniowych.
 17. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy.