artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

IOD
Damian Pająk

pokój nr 5,
tel. (46) 858 27 00, (46) 858 27 33
iod@zabiawola.pl

Do zadań stanowiska Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. realizacja zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zw. RODO),
  2. udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
  3. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania w imieniu administratora,
  4. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz dokumentacji (Polityka Bezpieczeństwa) z zakresu ochrony danych,
  5. nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego, zgodnie z przepisami RODO,
  6. opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem zgodności z przepisami RODO,
  7. przygotowywanie pisemnych upoważnień/oświadczeń/umów poufności,
  8. gromadzenie informacji o zaistniałych naruszeniach oraz incydentach godzących w bezpieczeństwo przetwarzania danych,
  9. udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych.