artykuł nr 1

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Joanna Rejzner
Zastępca Kierownika USC
pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny: 24
tel. (46) 858 27 24

Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) Zastępstwo Kierownika USC w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 17 października 2008r., o zmianie imion i nazwisk i innych powiązanych z nimi ustaw.
2) Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
3) Zastępstwo Kierownika USC w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4) Archiwizowanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
5) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w szczególności: prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców:

a) Dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy o której mowa w art. 10 ustawy,
b) Sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego, i osoby której dane były sprawdzane,
c) Występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy,
d) Występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego,
e) Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli polskich, w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
f) Prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem obywateli polskich, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,
g) Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców, w tym wydawanie zaświadczeń,
h) Prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem cudzoziemców, którzy opuścili miejsce pobytu stałego albo opuścili miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się,
i) Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny opis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
j) Udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
k) Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru PESEL,

6) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy:

a) Prowadzenie spraw z zakresu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz wyborów na Prezydenta RP, w tym wynikających z ustawy kodeksu wyborczego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
b) Przekazywanie właściwym organom wyborczym oraz innym uprawnionym na mocy ustawy podmiotom, okresowych informacji o liczbie wyborców objętych stałym rejestrem wyborców.
c) Prowadzenie postępowań w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wyborców do stałego rejestru wyborców na terenie gminy.
d) Prowadzenie postępowań w sprawie wykreślenia ze stałego rejestru wyborców, osoby pozbawionej prawa wybierania na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu, a w przypadku wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania wpisywanie wyborcy do stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomień z sądu albo Trybunału Stanu.
e) Sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców oraz dopisywanie wyborców do spisu wyborców i wykreślanie wyborców ze spisu wyborców.
f) Dokonywanie zawiadomień o dopisaniu wyborców do spisu wyborców i wykreślaniu wyborców ze spisu wyborców, właściwych urzędów gmin.
g) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
h) Powiadamianie wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
i) Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz cofaniem udzielonych pełnomocnictw do głosowania i wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.

7) Przekazywanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych.