artykuł nr 1

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Magdalena Kowalik

pokój nr 8
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19

Magda Lewandowska
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19


Anna Awsiukiewicz
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19
Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków.

Natalia Stępień
inspektor

pokój nr 13,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 44
tel. (46) 858 27 44
Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

Katarzyna Korczak - Idzińska
Podinspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
el. (46) 858 27 19
Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej w szczególności należy:

 1. Analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej dotyczącej opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem procedury planistycznej dotyczącej opracowywania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.
 5. Prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 6. Prowadzenie aktualizowanego rejestru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami oraz wniosków o jego zmianę.
 7. Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
 11. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 12. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów gmin sąsiednich.
 13. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego gmin sąsiednich.
 14. Przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 15. Wydawanie zaświadczeń związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:
  o rewitalizacji,
  o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  o braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzanie sprawozdań
  z gminnego programu opieki nad zabytkami.
 17. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
 18. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt.
 19. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną.
 20. Opiniowanie wniosków dot. posiadania, hodowania lub utrzymania chartów rasowych lub ich mieszańców.
 21. Współpraca z Izbami Lekarsko – Weterynaryjnymi, Inspekcją Weterynaryjną oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym.
 22. Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.
 23. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
 24. Nadzór nad umieszczaniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami ulic i placów.
 25. Prowadzenie spraw związanych z oznaczeniem nieruchomości nowymi numerami porządkowymi oraz przeprowadzeniem zmian w dotychczasowym oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi.
 26. Prowadzenie ewidencji nazw ulic.