artykuł nr 1

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu  Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PS), należą:
sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i i nieleśne oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, ustalanie numeracji adresowej nieruchomości,
 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Magdalena Kowalik

pokój nr 8
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19
m.kowalik@zabiawola.pl

Adam Pira
inspektor

pokój nr 13,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
a.pira@zabiawola.pl

Zadania:
Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów
Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Natalia Stępień
podinspektor

pokój nr 13,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 29
tel. (46) 858 27 29
n.stepien@zabiawola.pl 

Zadania:

 

Anna Awsiukiewicz
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19
a.awsiukiewicz@zabiawola.pl

Magda Lewandowska
inspektor

pokój nr 8,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 19
tel. (46) 858 27 19
m.lewandowska@zabiawola.pl
Zadania: 
Obsługa działań związanych z przygotowaniem dokumentów planistycznych,
Wydawanie wypisów i wyrysów,
Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania   przestrzennego,
Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planów miejscowych lub ich zmianę,
Udostępnianie rejestrów do wglądu,
Prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych,
Udostępnianie wglądu do studium lub planu miejscowego,
Realizacja zadań dotyczących nadawania nazw ulicom oraz numeracji adresowej nieruchomości, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach nadania lub zmiany nazw ulicom, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek mieszkańców,
- oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi,
- przeprowadzania zmian w dotychczasowym oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi,
- prowadzenie ewidencji nazw ulic.
Współpraca przy opracowaniu prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
Przygotowanie do analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego,
Przygotowanie dokumentów w związku z wystąpieniem jednostek samorządowych o zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego lub zmian do planu,
Udostępnianie dokumentacji archiwalnej i archiwizowanie akt w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania gruntami.