OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 listopada...

o przyjęciu Uchwałą Nr 59/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby w granicach administracyjnych.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 listopada...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 listopada...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4...

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń, gm. Żabia Wola w ulicach: Rozalińska, Grodziska, Krótka, Wąska, Wiśniowa, Żelechowska i Graniczna

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 września...

o wykazie miejsc wyznaczonych na obszarze Gminy Żabia Wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września...

podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 września...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 8 września...

postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń dla ulic: Rozalińska, Grodziska, Krótka, Wąska, Wiśniowa, Żelechowska i Graniczna, gm. Żabia Wola

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 września 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń Towarzystwo w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącego zakładu pakowania artykułów spożywczych o magazyn wyrobów gotowych wraz z infrastrukturą techniczną

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 sierpnia 2010 r.

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń dla ulic: Rozalińska, Grodziska, Krótka, Wąska, Wiśniowa, Żelechowska i Graniczna, gm. Żabia Wola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 sierpnia...

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie około 11 km sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Grzmiąca, Ciepłe, Skuły, Bartoszówka, gm. Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 lipca 2010 r

o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ok. 11 km.) w miejscowościach Grzmiąca, Ciepłe, Skuły, Bartoszówka, gm. Żabia Wola.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5 lipca 2010 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 położone w miejscowości Żabia Wola, gm. Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 maja 2010 r

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie około 11 km sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Grzmiąca, Ciepłe, Skuły, Bartoszówka, gm. Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 maja 2010 r.

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1520 relacji Bukówka-Skuły- odcinek od km 0 + 240 do km 4 + 004, gm. Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 maja 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia...

o wykazie miejsc wyznaczonych na obszerze Gminy Żabia wola, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1520 relacji Bukówka-Skuły- odcinek od km 0+240 do km 4+004, gm. Żabia Wola.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2010 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Wrzosowej oraz przebudowie obiektu mostowego w miejscowości Musuły, gm. Żabia Wola.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2010 r

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1520 relacji Nowa Bukówka-Skuły na odcinku od km 0+240 do km 4+004, gm. Żabia Wola.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2010 r

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 160/2 położoną w miejscowości Skuły oraz działkę nr ew. 170/3 położoną w miejscowości Bartoszówka

OGŁOSZENIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż...

Przetarg odbędzie się 22 marca 2010 roku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 3. Wadium w wysokości 8100,00zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Żabiej Woli nr 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003 w BS Nadarzyn O/Żabia Wola w terminie do dnia 19 marca 2010 roku do godz.14:00

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na na realizację...

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert- w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola (pok. nr 5) do 25. 03.2010 r. godz. 10:00.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia...

o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego ze złoża Zaręby I, w obrębie działki o nr ew. 350 na powierzchni ok. 2 ha zlokalizowanej we wsi Zaręby, gmina Żabia Wola, powiat grodziski.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2010...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiowolska oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 stycznia...

w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny-kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego ze złoża Zaręby I, w obrębie działki o nr ew. 350 na powierzchni ok. 2 ha zlokalizowanej we wsi Zaręby, gmina Żabia Wola, powiat Grodzisk Mazowiecki