Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

NAZWA

DOSTĘP

Karty zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Jawny

Ewidencja przedszkoli niepublicznych Dostęp do wykazu na każdy wniosek
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego Informacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny za niespełnienie obowiązku szkolnego Informacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Baza pracowników placówek oświatowych Informacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr instytucji kultury gminy Żabia Wola

Dostępne na stronie internetowej:
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Dział: Inne - Rejestry i ewidencje

1. Zbiór meldunkowy jako
a. zbiór danych stałych mieszkańców
b. zbiór danych byłych mieszkańców
c. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
d. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami) w art. 44g, 44h, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz.564) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami) w art. 44g, 44h, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz.564) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Stały rejestr wyborców

Zasady udostępniania regulują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz.499 z późniejszymi zmianami), art. 11, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz.962 z późniejszymi zmianami) 10.

Rejestry i księgi dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów Informacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych. Zasady dostępu do tych danych reguluje art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego. (Dz. U nr 36, poz. 180 z 1986r. z późn. zm.)
Ewidencję nazw ulic i placów

Jawny

Ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości Organ wydaje nieodpłatnie zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, z urzędu lub na wniosek strony nie podlegający opłacie skarbowej.
Rejestracja i ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

Jawny

Uchwały Rady Gminy
Dostępne na stronie internetowej
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Dział: Prawo lokalne - Uchwały
Rejestr skarg i wniosków (na podstawie art. 254 KPA tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Jawny

Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Jawny

Rejestr kontroli zewnętrznych

Dostęp do wykazu na wniosek

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w latach I. 1974 - VIII 1990

Dostęp do wykazu na wniosek

Wykaz akt osobowych nauczycieli emerytów lub innych byłych pracowników zatrudnionych w szkołach gminy Żabia Wola przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Skierniewicach - 2000 r.

Dostęp do wykazu na wniosek

   
Załączniki
Karta udostepnienia akt   43.404 KB