Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

NAZWA

DOSTĘP

Karty zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Jawny

Ewidencja przedszkoli niepublicznych Dostęp do wykazu na każdy wniosek
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanegoInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny za niespełnienie obowiązku szkolnegoInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Baza pracowników placówek oświatowychInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr instytucji kultury gminy Żabia Wola

Jawny

1. Zbiór meldunkowy jako
a. zbiór danych stałych mieszkańców
b. zbiór danych byłych mieszkańców
c. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
d. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami) w art. 44g, 44h, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz.564) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 87, poz.960 z późniejszymi zmianami) w art. 44g, 44h, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz.564) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Stały rejestr wyborców

Zasady udostępniania regulują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz.499 z późniejszymi zmianami), art. 11, oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz.962 z późniejszymi zmianami) 10.

Rejestry i księgi dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonówInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych. Zasady dostępu do tych danych reguluje art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego. (Dz. U nr 36, poz. 180 z 1986r. z późn. zm.)
Ewidencję nazw ulic i placów

Jawny

Ewidencję numeracji porządkowej nieruchomościOrgan wydaje nieodpłatnie zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, z urzędu lub na wniosek strony nie podlegający opłacie skarbowej.
Rejestracja i ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

Jawny

Uchwały Rady Gminy
Dostępne na stronie internetowej
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Dział: Prawo lokalne - Uchwały
Rejestr skarg i wniosków (na podstawie art. 254 KPA tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Jawny

Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Jawny

Rejestr kontroli zewnętrznych

Dostęp do wykazu na wniosek

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w latach I. 1974 - VIII 1990

Dostęp do wykazu na wniosek

Wykaz akt osobowych nauczycieli emerytów lub innych byłych pracowników zatrudnionych w szkołach gminy Żabia Wola przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Skierniewicach - 2000 r.

Dostęp do wykazu na wniosekZałączniki
Karta udostepnienia akt   43.404 KB