główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

NAZWA

DOSTĘP

Karty zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Jawny

Ewidencja przedszkoli niepublicznych Dostęp do wykazu na każdy wniosek
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanegoInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny za niespełnienie obowiązku szkolnegoInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Baza pracowników placówek oświatowychInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych
Rejestr instytucji kultury gminy Żabia Wola

Dostępne na stronie internetowej:
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Dział: Inne - Rejestry i ewidencje

  
  
Stały rejestr wyborców 
Rejestry i księgi dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonówInformacja prawnie chroniona przez ustawę o ochronie danych osobowych. Zasady dostępu do tych danych reguluje art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego. (Dz. U nr 36, poz. 180 z 1986r. z późn. zm.)
Ewidencję nazw ulic i placów

Jawny

Ewidencję numeracji porządkowej nieruchomościOrgan wydaje nieodpłatnie zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego, z urzędu lub na wniosek strony nie podlegający opłacie skarbowej.
Rejestracja i ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

Jawny

Uchwały Rady Gminy
Dostępne na stronie internetowej
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Dział: Prawo lokalne - Uchwały
Rejestr skarg i wniosków (na podstawie art. 254 KPA tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Jawny

Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Jawny

Rejestr kontroli zewnętrznych

Dostęp do wykazu na wniosek

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w latach I. 1974 - VIII 1990

Dostęp do wykazu na wniosek

Wykaz akt osobowych nauczycieli emerytów lub innych byłych pracowników zatrudnionych w szkołach gminy Żabia Wola przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Skierniewicach - 2000 r.

Dostęp do wykazu na wniosek

  
Załączniki:
Karta udostepnienia akt 43 KB