artykuł nr 1

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli

Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi:
- Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Gminy
- Rejestr uchwał Rady Gminy
dostępny pod adresem www.bip.zabiawola.akcessnet.net
- Rejestr projektów uchwał Rady Gminy
dostępny pod adresem www.bip.zabiawola.akcessnet.net
- Rejestr instytucji kultury gminy Żabia Wola
dostępny pod adresem www.bip.zabiawola.akcessnet.net
- Rejestr skarg, wniosków i petycji (do Wójta Gminy, do Rady Gminy)
- Rejestr złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej
- Rejestr kontroli zewnętrznych
- Centralny Rejestr Umów i Zleceń
dostępny pod adresem www.bip.zabiawola.akcessnet.net
- Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy
- Rejestr korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy
- Rejestr delegacji służbowych
- Rejestr zarządzeń Wójta
- Archiwum zakładowe
- Rejestr pieczęci urzędowych
- Ewidencję działalności gospodarczej
- Rejestr gospodarstw agroturystycznych
- Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Stanowisko ds. obywatelskich prowadzą:

- Archiwum USC
- Ewidencję druków ścisłego zarachowania
- Rejestr wyborców
- Ewidencję ludności

Załączniki:
Karta udostepnienia akt43 KB